0ks / 0,-

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Marcel Hőll se sídlem Nádražní 549, 27101 Nové Strašecí, IČO: 68140363 realizuje prodej zboží prostřednictvím webových stránek Androbot.cz. Online nákup na našich stránkách vyžaduje zpracování osobních údajů. Androbot.cz respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá . Používáme všechna nutná opatření abychom zabezpečili informace, které nám poskytujete. Vždy usilujeme o to, aby veškerá naše jednání byla v souladu se zákonem č.101/2000 Sb, a se zákonem č.480/2004 Sb. V platném znění.
Androbot. cz  zpracovává osobní údaje, které mu sdělí kupující při koupi zboží za účelem zpracování a poslání online objednávky, případně předání informace o stavu objednávky.
Sbírání, kontrolu a evidenci vašich osobních údajů  provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese OSVČ Marcel Hőll bytem Nádražní 549, Nové Strašecí
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu.
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu v internetovém obchodě Androbot.cz, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží.  Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro online nákup a potvrzení vaši adresy u externích partnerů.
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování našich služeb a za účelem vedení účetnictví dle platných zákonem stanovených norem. Veškerá data předávaná zpracovatelům či jiným třetím stranám jsou chráněna smlouvami o zpracování osobních údajů a smlouvami o mlčenlivosti. Jednotlivé kategorie třetích stran najdete u konkrétních procesů níže.
Jaká jsou vaše práva?
Právo na přístup: 
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme.
Právo na přenositelnost: 
Vždy, když zpracováváme vaše osobní údaje automatickou cestou na základě vašeho souhlasu nebo dohody, máte právo získat kopii vašich údajů, které se předávají jiné straně.
Právo na opravu: 
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Jste-li registrováni na Androbot.cz, můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu na našich stránkách.
Právo na výmaz:
Máte právo na smazání jakýchkoli poskytnutých osobních údajů  kdykoli s výjimkou těchto situací
- máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
- jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro     účely účetnictví
Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů .
Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.
Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:
- na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
- změnou nastavení vašeho účtu
Právo na omezení:
Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:
- vznesete-li námitku proti zpracování, omezíme veškeré zpracování údajů, než dojde k ověření   takových údajů
- máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, omezíme veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
- jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: 
Máte-li za to, že společnost Androbot.cz zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a právní základ zpracování vašich osobních údajů.
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb a  v souvislosti s doručením vaší objednávky.
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení a doručení objednávky uskutečněné v internetovém obchodě Androbot.cz  .
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.
V případě zákazníků s registrací uchováváme vaše osobní údaje po dobu 36 měsíců od posledního nákupu.
V případě zákazníků bez registrace uchováváme osobní údaje po dobu 6 měsíců od posledního nákupu.


Zpracováváme následující kategorie osobních údajů
-  kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
-  platební údaje a historie plateb
-  údaje k objednávkám
Pokud  jste registrování v Androbot.cz, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem a členstvím, jako jsou
     -  jméno
-  adresa
-  historie nákupů
- stav a přehled čerpání bonusů za nákupy
Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu, ke kterému dochází potvrzením a odesláním objednávky.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů .
Můžete nás kontaktova t na telefonu 777 202 481 nebo na emailu info@androbot.cz